Dana Dirksen | Mafunso Ndi Mayankho, Vol. 3: Kristu Ndi Ntchito Zake

Go To Artist Page

Recommended if You Like
Linda Ronstadt Nora Jones

More Artists From
United States - Oregon

Other Genres You Will Love
Spiritual: Scriptures Kids/Family: Educational Moods: Christian
Sell your music everywhere
There are no items in your wishlist.

Mafunso Ndi Mayankho, Vol. 3: Kristu Ndi Ntchito Zake

by Dana Dirksen

This is a translation of "Questions with Answers Vol. 3: Christ and His Work" in Chichewa.
Genre: Spiritual: Scriptures
Release Date: 

We'll ship when it's back in stock

Order now and we'll ship when it's back in stock, or enter your email below to be notified when it's back in stock.
Continue Shopping
available for download only
Share to Google +1

To listen to tracks you will need to update your browser to a recent version.

  Song Share Time Download
clip
1. Ungalape Ndi Kukhukhulupilira Khristu Ndi Mphamvu Zako?
3:09 $0.99
clip
2. Kodi Chiyanjano Ndi Chain?
2:56 $0.99
clip
3. Kodi Anthu Amapulumuka Bwanji Khristu Asanabwere?
2:30 $0.99
clip
4. Kodi Anthu Amawonetsa Bwanji Chikhulupiliro Khristu Asanabwere?
2:07 $0.99
clip
5. Kodi Khristu Anakhala Bwanji Munthu, Popeza Iye Ndi Mulungu Mwana?
3:04 $0.99
clip
6. Kodi Yesu Anachimwako?
1:29 $0.99
clip
7. Kodi Yesu Anafa Imfa Yotani?
2:31 $0.99
clip
8. Kodi Ndi Ntchito Zanji Khristu Anachita Monga Mesiya Olonjezedwa?
2:59 $0.99
clip
9. Kodi Khristu Akhala Bwanji Mneneri Wako?
2:18 $0.99
clip
10. Kodi Khristu Akhala Bwanji Wamsembe Wako?
2:29 $0.99
clip
11. Kodi Khristu Akhala Bwanji Mfumu Yako?
1:58 $0.99
clip
12. Kodi Ungalape Ndi Kukhulupilira Khristu Ndi Mphamvu Zako?
2:32 $0.99
Downloads are available as MP3-320 files.

ABOUT THIS ALBUM


Album Notes
“Khristu ndi ntchito zake” ikufotokoza chifukwa chimene Mulungu anatuma Yesu. Ntchito imene Yesu adagwira kukwanilitsa chipulumutso chathu ndi zimene akuchitabe mpakana lero. Nyimbozi zikuphuzitsa zoona zokhazokha kuchokera mmau a Mulungu za chikhalidwe cha Yesu, ntchito zake (mu ufumu wa Mulungu) komanso m’mene anatilumikizitsira ndi Mulungu.

Zikomo

Read more...

Reviews


to write a review